ufabet

Factoring ภายในประเทศ

สำหรับการซื้อขายหรือการโอนสิทธิลูกหนี้การค้า ที่เรียกกันว่า Invoice Factoring หรือแฟคตอริ่งนั้น

อย่างที่ได้เกริ่นนำมาแล้วว่า สามารถทำได้ทั้งกับภายใน (Domestics Factoring) และภายนอกประเทศ (International Factoring) ซึ่งการทำแฟคตอริ่งภายในประเทศนั้นก็มีหลายวิธี โดยแบ่งตามความรับผิดชอบในด้านการบริหารลูกหนี้การค้าและระดับความเสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องนั่นก็คือ 1. Factoring แบบ เปิดเผยหรือ Disclosed Factoring และ 2. Factoring แบบไม่ได้แจ้งให้บริษัทลูกหนี้ทราบเรียกว่า Confidential Factoring หรือ Non-Notification ซึ่งการทำ Factoring ทั้งสองอย่างข้างต้น ก็ยังถูกแบ่งออกเป็นอีกหลากหลายวิธีดังนี้

โดย Factoring แบบที่ 1 หรือแบบเปิดเผยนั้น สามารถแบ่งย่อยๆ ได้อีกถึง 5 วิธี ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในบทความถัดไป และในบทความนี้ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Factoring ภายในประเทศ และวิธีการ Factoring แบบไม่แจ้งให้บริษัทลูกหนี้ทราบ (Confidential Factoring) ต่อไป

ufabet

Factoring ภายในประเทศโดยทั่วไปสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนการคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ หรือ Selection คือการที่บริษัทผู้ขายสินเชื่อ คัดเลือกบัญชีลูกหนี้เพื่อขายหรือโอนสิทธิให้แก่ Factoring Company
  • หากเป็นการทำ Factoring แบบเปิดเผย จะต้องมีการแจ้ง (Notification) จากทั้งบริษัทผู้ขายสินค้า และ Factoring Company ไปยังลูกหนี้ เกี่ยวกับการทำ Factoring เพื่อแจ้งถึงการโอนสิทธิในการเรียกชำระเงินของลูกหนี้ไปยัง Factoring Company โดยสาเหตุที่บริษัทผู้ขายจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบด้วยอีกทางหนึ่งนั้นก็เพื่อให้ลูกหนี้เชื่อถือ และรับรู้ว่าบริษัทที่ดำเนินการ Factoring นั้น ได้รับสิทธิจากบริษัทผู้ขายอย่างแท้จริง
  • กำหนดวันชำระเงิน (Payment Dates) Factoring Company กำหนดวันชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขาย
  • กำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการทำ Factoring (Factoring Commission) และดอกเบี้ยทั้ง Interest on surplus หรือ Interest on advance ตามแต่ที่ได้ตกลงกันกับผู้ขาย

การทำ Factoring ภายในประเทศแบบ ไม่แจ้งให้บริษัทลูกหนี้ทราบ (Confidential Factoring) โดยมากเป็นเหตุผลส่วนตัวของบริษัทผู้ขาย Invoice ที่ไม่อยากให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเงินเชื่อทราบถึงการใช้บริการ Factoring อาจด้วยเหตุผลเช่น ลูกค้าหรือคู่ค้ามีอำนาจต่อรองมาก หรือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อรักษาความหน้าเชื่อถือ และสถานะสภาพคล่องทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

ufabet

  • Invoice Discounting Factoring คือการทำ Factoring ประเภทที่ Factoring Company รับซื้อและโอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้การค้าจากบริษัทผู้ขาย โดยการชำระเงินให้แก่ผู้ขายทันที แต่ไม่เต็มมูลค่าทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ขายกับบริษัท Factoring โดยอาจจะได้รับชำระ 70% หรือ 80% ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่โอนสิทธิไป ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการลูกหนี้ ตั้งแต่การติดตามหนี้ และความรับผิดชอบต่อหนี้สูญ ถือเป็นภาระหน้าที่ของบริษัทผู้ขาย เนื่องจากลูกหนี้ไม่ทราบถึงการโอนสิทธิการรับเงินลูกหนี้การค้าดังกล่าว
  • Undisclosed Factoring เป็นวิธีการที่คล้ายกับ Invoice Discounting ในข้อ 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ Undisclosed Factoring บริษัท Factoring จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในส่วนของหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเอง โดยจะรับผิดชอบหนี้สูญเพียงบางส่วนตามแต่ที่มีการตกลงกันไว้กับบริษัทผู้ขายเท่านั้น และเนื่องจากผู้ขายมีภาระหน้าที่ในการแบกรับภาระหนี้สูญบางส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกับบริษัท Factoring ทำให้ผู้ขายมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการเลือกขายเงินเชื่อให้แก่ลูกค้า

การทำ Factoring แบบไม่เปิดเผย ลูกหนี้จะยังคงทำการสั่งจ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้แก่บริษัทผู้ขาย และเป็นหน้าที่ของผู้ขายในการส่งต่อเงินให้แก่บริษัท Factoring หรือตามแต่ตกลงกันไว้ เนื่องจากบริษัทลูกหนี้ไม่ทราบถึงการโอนสิทธิดังกล่าว เว้นแต่บริษัทผู้ขายเกิดล้มละลาย ในกรณีนี้จะต้องมีการแจ้งบริษัทลูกหนี้ให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ในการรับเงินในหนี้นั้นๆ


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ apartmentscasalila.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated